drop

drop
I
[drɔp] n կաթիլ. a drop` of water/rain ջրի/ անձրևի կաթիլ. a tiny drop փոքրիկ կաթիլ. drop by drop կաթիլ առ կաթիլ. drops կաթիլներ (դեղ). by drops կաթիլներով. take ten drops տասը կաթիլ խմել. a drop in the bucket/in the ocean մի կաթիլ ծո վում, չնչին քանակություն. to the last drop մինչև վերջին կաթիլը. just a drop շատ քիչ/ չնչին քանակություն. never touch a drop ոչ մի կաթիլ բերանը չառնել. take a drop too much մի քիչ ավելի խմել. (դրաժե, կոնֆետ) chocolate drops շոկոլադե դրաժե. տարածություն (դեպի ներքև) a drop of three metres to the ground երեք մետր տարածություն մինչև գետին. (անկում, իջեցում) sudden/sharp drop հան կար ծակի/կտրուկ անկում. a drop in temperature/prices ջերմաստիճանի/գների անկում. drop-curtain թատր. իջնող վարագույր
II
[drɔp] v կաթել, կաթեցնել. (վայր)գցել, ընկնել. drop a book/a cup գիրք/բաժակ վայր գցել. drop the letter into a pillar-box նամակը փոս տարկղ գցել. (իջեցնել) drop one’s eyes աչքե րը իջեցնել, հայացքը գետնին հառել. drop the voice/price ձայնը/գինը իջեցնել. drop the curtain վարագույրն իջեցնել. drop a bomb ռումբ նետել. be droped (from the team) թիմից հե ռացնել. drop a line մի երկտող գրել. drop studies/old friends լքել դասերը/հին ընկերներին. (ընկնել) drop to the ground գետին ընկնել. lea ves/apples/ blossoms drop տերևները/խնձոր ները/ծաղիկ ները ընկնում են. (դադարել) drop smoking դա դարել ծխել. drop the argument/the subject դա դարեցնել վեճը. դադարել թեման քննար կ ելուց. I’ll drop you at your door Ես ձեզ կհասց նեմ մինչև ձեր դուռը. drop in մտնել, անցնել I must drop in at the library Պետք է գրադարան մտնեմ. drop out դուրս գալ/մնալ. drop out of the game խաղից դուրս գալ. drop a case իրավ. գործը կարճել: drop asleep քուն մտնել. drop it ! Թողեք, Վերջ տվեք. drop a word in favour of մեկի համար բարեխոսել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • drop — drop …   Dictionnaire des rimes

 • Drop.io — URL drop.io Slogan Simple, private sharing. Available language(s) English Owner …   Wikipedia

 • Drop — (dr[o^]p), n. [OE. drope, AS. dropa; akin to OS. dropo, D. drop, OHG. tropo, G. tropfen, Icel. dropi, Sw. droppe; and Fr. AS. dre[ o]pan to drip, drop; akin to OS. driopan, D. druipen, OHG. triofan, G. triefen, Icel. drj[=u]pa. Cf. {Drip},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop — may refer to: Contents 1 General use 2 Sports 3 Computers and technology …   Wikipedia

 • drop — goal [ drɔpgol ] n. m. • 1892; mot angl., de to drop « tomber » et goal « but » ♦ Anglic. Rugby Coup de pied donné dans le ballon juste après le rebond. Des drop goals. Abrév. cour. DROP . Tenter le drop. Des drops. ● drop nom masculin …   Encyclopédie Universelle

 • drop — ► VERB (dropped, dropping) 1) fall or cause to fall. 2) sink to the ground. 3) make or become lower, weaker, or less. 4) abandon or discontinue. 5) (often drop off) set down or unload (a passenger or goods) …   English terms dictionary

 • drop — [dräp] n. [ME drope < OE dropa, akin to ON drūpa, DROOP, Ger triefen: for IE base see DRIP] 1. a small quantity of liquid that is somewhat spherical, as when falling 2. a very small quantity of liquid 3. [pl.] liquid medicine taken or applied… …   English World dictionary

 • Drop — Drop, v. t. [imp. & p. p. {Dropped}or {Dropt}; p. pr. & vb. n. {Dropping}.] [OE. droppen, AS. dropan, v. i. See {Drop}, n.] 1. To pour or let fall in drops; to pour in small globules; to distill. The trees drop balsam. Creech. [1913 Webster] The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop — Drop, v. i. 1. To fall in drops. [1913 Webster] The kindly dew drops from the higher tree, And wets the little plants that lowly dwell. Spenser. [1913 Webster] 2. To fall, in general, literally or figuratively; as, ripe fruit drops from a tree;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop It on Me — Single by Ricky Martin featuring Daddy Yankee from the album Life R …   Wikipedia

 • drop-in — /drop in /, n. 1. Informal. Also, dropper in. a person who or thing that pays an unexpected or uninvited visit: a feeder for squirrels, raccoons, and other drop ins. 2. Informal. a social gathering at which the guests are not expected to stay… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”